RODO

Oświadczenie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Fundacja Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie z siedzibą w  ul. Spacerowa 22, 84-208 Czeczewo
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail biuro.pomzw@gmail.com lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Pana w zawodach wędkarskich organizowanych przez Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Pomorski Klub Karpiowy.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawodów o nazwie Karpiowa Liga Mistrzów to jest od dnia zapisania się na w/w zawody do dnia zakończenia finału zawodów w dniu 30.09.2023
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie maila na adres inspektora ochrony danych osobowych  – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem koniecznym do uzyskania ubezpieczenia na czas udziału w zawodach organizowanych przez Fundacje Pomorskie Zrzeszenie Wędkarskie. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych udział w zawodach nie będzie możliwy. 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.